HUOM! Olet Oamkin vanhassa blogissa. Siirry uuteen blogiimme tästä »
Oamkin blogeja

« Edellinen 1 ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... 353 Seuraava »

Hälytinlaitteista

t0kisi00 Kirjoittanut Sini Kiprianoff   blogissa Tekniikkaa hyvinvointiin
Julkaistu 27.8.2013, klo 20:45

Edellisessä kirjoituksessa sivusin jo lyhyesti työni varsinaista aihetta, eli yökastelun hoidossa käytettäviä hälytinlaitteita. Tässä kirjoituksessa syvennytään seikkaperäisemmin kyseisten laitteiden toimintaperiaatteisiin ja teknisiin aspekteihin.

Kaikki yökasteluhälyttimet koostuvat periaatteessa kahdesta osasta: varsinaisesta hälyttimestä ja sensorista. Toimintaperiaate on kaikissa hälyttimissä sama: kosteutta mittaava sensori indikoi vuoteen/housujen kastumista, lähettää viestin hälyttimelle, joka puolestaan herättää lapsen herätyskellon tapaan. Toiminta perustuu alustoissa olevien eri varauksellisten johtimien oikosulkuun, jonka mahdollistaa elektrolyytttipitoinen neste (jota muun muassa virtsa on).

Hälytintyypeillä tarkoitetaan erilaisten sensorien ja hälyttimien yhdistelmiä. Hälytintyyppejä on kolme: vuodehälyttimet, minihälyttimet ja langattomat hälyttimet. Yleisin näistä on tyynyliinan kokoisesta alustasta ja hälytinlaitteesta koostuva vuodehälyttin. Vuoteeseen (joko lakanan alle tai päälle) sijoitettavaan alustaan on kudottu sensorilangat, jotka henkilön kastellessa petinsä laukaisevat hälyttimen. Toimintaperiaate on siis varsin simppeli, eikä sen käyttö vaadi erillistä pukeutumista.

Minihälyttimet ovat nimensä mukaisesti pienikokoisia. Niissä erillinen sensori kiinnitetään potilaan alushousuihin ja hälytin muualle vaatteisiin. Pienemmän sensorinsa vuoksi minihälyttimet eivät ole aivan yhtä varmoja kuin vuodehälyttimet, mutta ovat usein merkittävästi halvempia.

Langattomat hälyttimet ovat periaattessa vuode- tai minihälyttimiä, joissa sensori ja hälytin kommunikoivat nimensä mukaisesti langattomasti. Langaton tekniikka tarjoaa enemmän käyttömukavuutta, mutta usein niiden käyttö vaatii käyttäjältä ylimääräistä valmistelua verrattuna suhteellisen simppeleihin vuode- ja minihälyttimiin.

Kaikissa Euroopassa myytävissä hälyttimissä täytyy olla CE-merkintä, jossa valmistaja vahvistaa, että laite tai tarvike täyttää sitä koskevat vaatimukset.

Tässä tutkimuksessa on käytössä neljä erilaista yökastelualustaa eli sensoria, joihin voidaan liittää kaksi erilaista hälytintä. Kaikki hälyttimet eivät luonnollisesti toimi kaikissa alustoissa ja lakanoissa. Kaksi alustaa on tehty puuvillasta, yksi metallista ja yksi polyuretaanista eli muovista.

Vaikka laitteiden kanssa toimiminen on varmasti koko opinnäytetyön mielenkiintoisin osuus, se käsittää karkeasti vain noin kolmaosa työhön käytettävästä ajasta. Tieteelliseen tutkimukseen kuuluva tiedonhaku, sekä luonnollisesti kirjoitustyö vievät yllättävän paljon aikaa. On kuitenkin tärkeää oppia tuntemaan tutkimansa laitteet mahdollisimman syvällisesti, jotta tutkimusten tuloksiin osaa suhtautua tarpeeksi analyyttisesti ja mahdollisesti myös kriittisesti. Tämä auttaa työn muilla osa-alueilla muun muassa tutkimustiedon analysoinnissa ja johtopäätösten tekemisessä.

Seuraavalla kerralla kerron hiukan työn teoreettisimmista osa-alueista, eli taustatiedon etsimisestä.

Uudet opiskelijat

liike Kirjoittanut Liikkeessä   blogissa Liikkeessä
Julkaistu 26.8.2013, klo 20:24

Taas se alkaa... opetus meinaan. Nyt ollaan asian ytimessä. Uudet innokkaat opiskelijat ja opettajillakin vielä virtaa vaikka mihin. Pikainen gallup tänä syksynä aloittaneiden kirjasto- ja tietopalvelualan opiskelijoiden parissa paljasti opiskelijoiden keskeisimmät odotukset opinnoille. Tavoitteena on hankkia ammattitaito, jotta joskus saadaan ammatti. Opinnoilta toivotaan mielekkyyttä, hyvää ja selkeää jäsentelyä ja motivoivuutta. Odottavat silmät kohdistuvat opettajaan. Osaatko SINÄ tarjota meille ammattitaitoa, pystytkö SINÄ motivoimaan meitä?

Motivaatio niin opiskelijoilla löytyy ihan oman pään sisältä. "Mä oon vaan opiskelemassa täällä" asenne ei vain toimi. Oman opiskelun mielekkyyden pitää löytyä ihan itsestä tai opiskelukavereista tai vaikka siitä autosta, jonka pappa lupasi valmistujaislahjaksi. Vanha ajatus, jossa opettaja on viisas guru, joka kaataa tiedon oppilaan päähän on auttamattomasti vanhentunut. Nyt opettaja nähdään ohjaajana ja valmentajana ja oppaana kohden uutta tietoa. Opettaja vie opiskelijan ammattitaidon ovelle, mutta opiskelijan tulee itse siitä kulkea. 

Elikkä hyvät kolleegat ja ihanat opiskelijat, parhaimmillaan opiskelu (ja opettaminen) on mukavaa, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö oppimisen eteen pitäisi tehdä töitä pulpetin molemmin puolin. Tulevien liiketalouden, tietojenkäsittelyn ja kirjastoalan ammattilaisten ammattitaito luodaan yhteistyöllä.

Antoisaa alkanutta lukuvuotta kaikille!

Ulla Virranniemi, lehtori kirjasto- ja tietopalvelualan ko.

Syksyn uutuudet saapuneet - Oamkin organisaatio muuttui

jopaaso Kirjoittanut Jouko Paaso   blogissa Joukolta joukoille
Julkaistu 26.8.2013, klo 12:14

Lukuvuodesta 2013 – 2014 on odotettavissa mielenkiintoinen. Oamk valmistelee siirtymistä osakeyhtiön ylläpitämäksi ammattikorkeakouluksi vuoden 2014 alusta lukien. Syyskuun loppuun mennessä jätetään toimilupa-anomus eduskunnan alkukesällä hyväksymän ammattikorkeakoululain mukaisesti. Rahoitusmalli muuttuu ja valtiontalouden säästöt leikkaavat tulorahoitusta. Toiminnan on sopeuduttava niukkenevaan talouteen. Irtautuminen koulutuskuntayhtymästä merkitsee itsenäisyyden lisääntymisen ohella monien toimintojen itsellistä hoitamista.

Olemme tottuneet suuren ja turvallisen kuntayhtymän ohjaukseen. Käskykirjeet ovat saapuneet ajallaan ja toiminta on nytkähtänyt eteenpäin säännönmukaisesti ilman, että siihen on Oamkin tasolla juurikaan tarvinnut vaikuttaa. Vuodenvaihteesta eteenpäin meidän on suunniteltava ja ajastettava toimintamme itsenäisenä yhtiönä. Muutos tarjoaa mahdollisuuksia linjata toimenpiteitä Oamkille paremmin sopiviksi aiempien kompromissien asemasta. Päätösvaltaakin voidaan delegoida muuttuneessa tilanteessa uudella tavalla.

Organisaatiouudistus ajoitettiin tähän kesään, jotta kaikki ei muuttuisi samanaikaisesti. Tuleva syksy on jossakin määrin haasteellinen, koska ajatukset ja suunnittelu kohdistuu itsenäiseen toimintaan ja toisaalta operatiivinen toiminta rullaa Osekkin rutiinien mukaisesti. Uudistusta ei tästä syystä voitu viedä loppuun vielä tässä vaiheessa. Oamk Oy:n varsinainen hallitus aloitti työskentelynsä kesäkuun alussa. Jo tähän mennessä se on osoittautunut hyväksi toiminnan sparraajaksi. Toimilupahakemus edellyttää lukuisia linjauksia. Esimerkiksi visio ja strategia on nyt ulotettava vuoteen 2020. Strategiapäivitys alkaa, kommenttikierroksen jälkeen, löytää muotonsa. Yhtiön hallitus pohti luonnosta osaltaan varsin perusteellisesti tuoden tuoreita näkökulmia sen käsittelyyn. Vastaavaa ei ole koettu aiempien strategiavalmistelujen yhteydessä.

Oamk on viimeisten neljän vuoden aikana parantanut tuloksellisuuttaan merkittävästi; mitä tuoreemmilla tuloksellisuusluvuilla tulevien vuosien rahoitus lasketaan, sitä pienemmällä rahoitusleikkauksella Oamk näyttää selviävän verrattuna muihin ammattikorkeakouluihin. Kiitos tulosparannuksesta kuuluu ehdottomasti henkilöstölle ja opiskelijoille, jotka ovat työn tehneet. Osansa asiassa on myös strategisten toimien kohdistamisessa niihin kohtiin, jotka ovat aiemmin jarruttaneet tuloksen tekoa. Ponnistelua on jatkettava, jotta tulopohjamme leikkautuisi mahdollisimman vähän jatkossakin – ja ns. pehmeät keinot riittäisivät mahdollisimman pitkälle.

Kesän uutistarjonta on Suomen talouden osalta ollut sangen mollivoittoista; valtion ja kuntien talouden tilanne on hankala. Meidän on kuitenkin tartuttava työhön positiivisella otteella; valittamalla tilanne ei korjaannu. Toivon, että positiivisuus oteaan oamkilaisten yhteiseksi voimavaraksi. Näin voimme saavuttaa strategialuonnokseen kaavaillun uuden visiomme: Oamk on vuonna 2020 tuloksellisin ja vaikuttavin ammattikorkeakoulu.

Getting Ready For a New Academic Semester

r0orha00 Kirjoittanut Harrison Oriahi   blogissa Home and Away
Julkaistu 25.8.2013, klo 19:37

As students begin a nеw ѕеmеѕtеr, thiѕ is thе реrfесt time to еѕtаbliѕh some new rоutinеѕ to imрrоvе thе process оf dоing homework.Thе first quеѕtiоn tо ask уоurѕеlf iѕ, "If thеrе is оnе thing I соuld improve аbоut homework, whаt wоuld it be?" Thе firѕt аnѕwеr thаt probably саmе tо mind wаѕ, "Gеt rid оf it!" Honestly, that wоuld bе my firѕt rеѕроnѕе, tоо. Hоwеvеr, hоmеwоrk is a fact-of-life аnd ѕеrvеѕ a vеrу gооd рurроѕе (whether wе like it оr nоt), ѕо let's trу thаt аgаin... If Yоu Cоuld Improve Onе Thing аbоut Hоmеwоrk, Whаt Would It Bе?

- Perhaps уоu feel that уоu take tоо muсh timе tо do hоmеwоrk.  

Action Plаn

Now thаt you knоw thе challenge, create a ѕоlutiоn! Onсе уоu hаvе rесоgnizеd a ѕресifiс рrоblеm, it iѕ much еаѕiеr tо idеntifу a ѕоlutiоn. Thе bеѕt ѕоlutiоnѕ are systems; рrосеdurеѕ оr rоutinеѕ that help you ѕimрlifу thе issue аnd dеvеlор positive hаbitѕ to overcome it. Here are ѕоmе quiсk еxаmрlеѕ of "ѕоlutiоn ѕуѕtеmѕ" fоr each one:

  • If уоu fight to ѕtау fосuѕеd while doing hоmеwоrk, ѕеt an electronic timеr for thе аmоunt of time уоu think аn assignment ѕhоuld tаkе and challenge yourself tо bеаt thе timer.
  • If lоѕt assignments аrе your iѕѕuе, уоu may first nееd to rеduсе thе numbеr of fоldеrѕ thаt уоu hаvе to mаnаgе. Most students juggle 7-9 separate fоldеrѕ and 7-9 notebooks... uр tо 18 diffеrеnt ѕuррliеѕ! Nо wоndеr аѕѕignmеntѕ gеt lost! Stаrt by ѕtrеаmlining all fоldеrѕ intо оnе, 1" bindеr. Then, "Take Tеn" еvеrу time you sit dоwn to do уоur hоmеwоrk; twо minutеѕ to рut аll lооѕе papers into their correct folders аnd thе next eight minutеѕ tо rеviеw аnу hаndоutѕ оr notes frоm thе dау.
  •  If уоu аrе a viсtim оf "Lаѕt Minute Syndrome," one ѕtrаtеgу that will help you iѕ the Wееklу Fаmilу Meeting. Thiѕ mееting iѕ аn informal gаthеring (uѕuаllу on Sundауѕ) whеrе everyone ѕhаrеѕ thеir ѕсhеdulеѕ fоr thе uрсоming week. Diѕсuѕѕ ѕроrtѕ schedules, uрсоming tеѕtѕ/рrоjесtѕ (and nееdеd ѕuррliеѕ), etc. These suggestions аrе mеrеlу еxаmрlеѕ, but thеу illuѕtrаtе the соnсерt оf dеvеlорing 'Systems' tо hеlр ѕоlvе соmmоn hоmеwоrk рrоblеmѕ.

In Cоnсluѕiоn,  оnе of the mоѕt significant purposes of hоmеwоrk iѕ tо learn 'hоw' to ѕоlvе рrоblеmѕ. In аlmоѕt every ѕituаtiоn, a "rесurring рrоblеm" саn bе solved with a "rесurring solution," bеttеr knоwn аѕ a "ѕуѕtеm." To сrеаtе your solution ѕуѕtеm:

  •  Idеntifу аnd lаbеl thе рrоblеm ѕо you саn trulу fосuѕ on a solution.
  •  Brаinѕtоrm ѕоlutiоnѕ thаt will ѕimрlifу thе problem and hеlр еvеrуоnе dеvеlор habits tо оvеrсоmе them.
  •  Test your ѕуѕtеm. Bе рrераrеd tо mаkе аdjuѕtmеntѕ аnd givе it twо-fоur weeks fоr it to tаkе hold.
  •  Rесоgnizе thе fruits of уоur еffоrtѕ! Thiѕ iѕ the best mоtivаtiоn fоr ѕоlving futurе рrоblеmѕ.


Kiinni jäin

m9wada00 Kirjoittanut Daniel Wallenius   blogissa Ikiliikkujan päiväkirja
Julkaistu 25.8.2013, klo 18:41

Ei mennyt Monopoli suunnitellulla tavalla ei. Minulla oli hallussani yli puolet laudan tonteista, neljä tai viisi värisuoraa ja olin yli puolet pelistä ainut joka pystyi rakentamaan taloja. Moraalinvartija pelattiin pelistä ulos jo alkumetreillä, mutta Henna onnistui lopulta kaatamaan minut: Hänellä oli kolmella vierekkäisellä tontilla hotellit, ja minä paukautin niihin neljällä peräkkäisellä kierroksella, yhdellä kierroksella jopa kahdesti. Kun vielä osuin kolmella peräkkäisellä kierroksella tuloveroruutuun, ei kyllä ollut enää paljoakaan tehtävissä.

Olen ollut tällä viikolla töissä maanantaina, tiistaina, torstaina, perjantaina, lauantaina ja tänään. Keskiviikkona ja perjantaina käväisin koululla hoitamassa itsenäisiä juttuja ja harjoitteludokumentteja eteen päin. Jos en väärin laskenut, pitäisi minun tämän viikon tekemisistä saada piakkoin kirjattua 33 opintopistettä (1 itsenäinen kurssi + kaikki 3 harjoittelujaksoa).

Olin tiistai-iltapäivänä lähdössä hakemaan autosta jotain tavaraa, kun pihassa istui kolme journalistiopiskelijaa kaljalla. He pyysivät minua liittymään seuraan, ja koska keskiviikko oli vapaa, päätin sanoa kutsulle kyllä. Sadepilvet tulivat pian pihan päälle ja siirryimme minun kämpilleni jatkamaan illanistumista. Yhden journalistin äiti soitti hänelle. Sen jälkeen käytiin seuraava keskustelu:

hän: "Sanoin äidille, että olen sun luona, kun se lukee sun blogia."
minä: "Ai lukee vai?"
hän: "joo, on lukenut jo siitä lähtien, kun pääsin tähän kouluun."
minä: "mitä se tekee työkseen?"
hän: "nuorison päihdetyöntekijä."

Pitäisiköhän huolestua? No en aio sentään vielä.

Viikonloppu on taas ollut iltavuoroa. Eilen himotti kauppuriruoka niin paljon, että kävin kiskomassa teurastajan ranuilla ja sipulirenkailla. Se on edelleen jumalten ruokaa se. Tänään puolestaan lähdin moraalinvartijan kanssa rätkimään minigolffia. Hävisin neljällä lyönnillä. Golfin jälkeen söimme jäätelöt ja hortoilimme kesän kenties viimeiselle hiekkarantakävelylle avojaloin. Sitten olikin jo aika lähteä tarjoamaan kansalle uutisia.

Loppuun on vielä pakko jakaa viimeöinen uneni. Näin unta, että lähdimme viettämään rastibileitä Turkuun. Pakkasimme bussiin fuksit, tuutorit ja kasan muita Kulttilaisia ja lähdimme Turkuun. Paluumatkalla joimme vielä boolia sivistyneesti bussissa, kun Vaasassa sitten kuski täräytti Vaasanpuistikon ja Raastuvankadun risteyksessä päin jotain pikku-Fordia. Muiden selvittäessä onnettomuutta tokaisin vain, että pitäkää koulunne, minä jään nyt kotiin. Niine hyvineni astuin ulos bussista ja jäin Vaasaan asustamaan.

Huomenna ne uudet opiskelijat sitten tulevat. En vieläkään usko, että siitä on jo neljä vuotta, kun olin yksi heistä, eksynyt ja orpo.

« Edellinen 1 ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... 353 Seuraava »