1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 297 Seuraava »

Moniammatillista oppimista Oulu Sote Labs-hankkeessa

spuolakk Kirjoittanut SimLab   blogissa Oamk SimLab
Julkaistu 27.10.2016, klo 11:46

On ollut mielenkiintoista olla mukana Oulu Sote Labs-hankkeessa (2015-2016) kehittämässä moniammatillisia toimintamalleja Oulun kaupungin, ammattikorkeakoulun ja yliopiston yhteistyöllä. Yhtenä hankkeen osatavoitteena on ollut synnyttää uusia innovatiivisia ja asiakaslähtöisiä matalan kynnyksen palveluja sekä tuotteita. Erityisesti on pyritty kehittämään moniammatillisia työpari- ja tiimityötaitoja eri korkeakouluopiskelijoiden ja ammattilaisten välisessä yhteistyössä. Näitä tavoitteita kohti ollaan edetty nyt jo siis parin vuoden ajan.

Itse olen ollut mukana kehittämässä moniammatillista, alle kouluikäisten lasten sosiaalisten- ja leikkitaitojen ryhmätoimintaa Kontinkankaan hyvinvointikeskuksen kuntoutuksen toimijoiden ja Tuulikellon päiväkodin työntekijöiden kanssa. Taustalla on ollut ammattilaisten konkreettinen huoli alle kouluikäisten lasten varhaisen tuen riittämättömyydestä. Erityisesti tarvetta on ollut ns. matalan kynnyksen palvelulle, joka ei vielä edellytä raskaiden erityispalveluiden aktivoitumista.

Hankkeen tuella käynnistettiin pilottitoiminnan suunnittelu keväällä 2015. Pilottivaihe jatkui kevään 2016. Parhaillaan meneillään on mallinnustyö, jossa hyödynnetään lapsilta ja vanhemmilta sekä työntekijöiltä ja opiskelijoilta kerättyä palautetta. Moniammatillisessa pilottiryhmässä on ollut toimijoita Oulun kaupungin lasten ja nuorten kuntoutuksesta, Oulun kaupungin Tuulikellon päiväkodista, Oulun yliopiston logopedian ja Oamk:n toimintaterapian, fysioterapian ja sosiaalialan opettajia sekä molempien korkeakoulujen opiskelijoita (logopedia, fysioterapia, toimintaterapia, sosionomi). Pilottivaihe toteutettiin moniammatillisen työryhmän koordinoimana ja tukemana.

Mitä sitten saatiin aikaan? Opiskelijoista muodostettiin moniammatillisia tiimejä, jotka suunnittelivat ja toteuttivat esikouluikäisille lapsille suunnattuja sosiaalisia- ja leikkitaitoja kehittäviä ryhmämuotisia toimintoja sekä Kontinkankaalla että Tuulikellon päiväkodissa. Leikkiryhmiin valittiin lapset yhteistyössä vanhempien ja työntekijöiden kanssa. Kaikkiaan kevään aikana toimintaa toteutettiin kolmessa lapsiryhmässä. Opiskelijat ottivat käyttöön uusia toimintamenetelmiä mm. satuhieronta. Lisäksi lasten leikki- ja vuorovaikutustaitoja havainnoitiin mm. RALLA-leikinarviointimenetelmällä (www.ralla.fi). Opiskelijat saivat olla mukana sen mobiiliversion tuotetestauksessa.

Hankkeen loppuvaiheen ollessa käsillä tavoitteena on juurruttaa kehitetty moniammatillisen oppimisen malli osaksi sosiaalialan ja kuntoutuksen opiskelijoiden korkeakouluopintoja. Oulun kaupungin kanssa suunnitelmissa on kehittää toimintamalli, jossa lasten varhaisen tuen ryhmämuotioista toimintaa voidaan toteuttaa opiskelijoiden toimesta vuorotteluperiaatteella eri päiväkodeissa.

Pilottivaiheen arviointi oli todella rohkaisevaa niin opiskelijoiden kuin asiakkaidenkin puolelta. Tästä on hyvä jatkaa.

”Opin toimimaan moniammatillisen ryhmän jäsenenä oman alani edustajana. Kynnys yhteistyöhön madaltui tulevaisuudessa. Tiedän milloin lapselle olisi hyötyä esim. puheterapiasta tai toimintaterapiasta.”

”Moniammatillisissa tiimeissä eri osaamisalueet yhdistyvät. Asiakas saa laaja-alaisempaa kuntoutusta ja asiakas huomioidaan kokonaisvaltaisemmin.”

Aira Vähärautio
Lehtori
Oamk, Sosiaalialan ja kuntoutuksen osasto

 

Nuoret vesistötalkoisiin, mutta miten?

luova Kirjoittanut Luova   blogissa Luovalla päällä
Julkaistu 26.10.2016, klo 10:07

Olin viime kesäkuun työharjoittelussa Oulun ProAgrialla VYYHTI II-hankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää ja suunnitella vesistökunnostushankkeiden suunnittelua helpottavia työkaluja. Hankkeen tavoitteena on laatia laaja-alaisia pilottialuesuunnitelmia, aktivoida omaehtoista kunnostustoimintaa sekä tukea paikallisten kunnostajien verkostoitumista.

Harjoittelun aikana pääsin näkemään, millaista työskentely tällaisessa vesistöhankkeessa voisi olla. Mielestäni kaikkein opettavaisinta olivat käynnit hankkeeseen valituilla pilottialueilla sekä keskustelut ohjaajien ja paikallisten kunnostajien kanssa siitä, miten vesistön tilaa voisi parantaa. Kuitenkin yhtenä suurimpana kysymyksenä nousi esiin, miten nuoret saataisiin innostumaan vesistönkunnostamisesta. Suurin osa innokkaista vesistönkunnostajista alkaa olla reilusti yli 50-vuotiaita, osa innokkaimmista jopa eläkeläisiä.

Olen pohtinut hyvin paljon sitä, miksi me nuoret emme osallistu vapaa-ajallemme vesistökunnostustalkoisiin. Veikkaan, että kaikki me suomalaiset osaamme arvostaa puhdasta luontoa ja vesistöjä, mutta mikä meillä nuorilla on kynnyskysymyksenä lähteä vesistönkunnostustalkoisiin mukaan? Onko se aika, tietämättömyys vai se, ettemme uskalla lähteä sanomaan omia mielipiteitä näille vanhimmille vesistönkunnostajille? Toki yhtenä syynä nuorten vähyydelle kunnostustalkoissa voidaan pitää sitä, että suurin osa nuorista asuu nykyisin kaupungeissa, minkä vuoksi meille nuorille vesistöjen näkeminen ei välttämättä ole edes jokapäiväistä.  Ja olemme ehkä myös erkaantuneet luonnosta kiireellisen elämän takia, jolloin vesistönkunnostaminen ideanakin tuntuu niin kaukaiselta ajatukselta.

Milloin me nuoret olemme valmiita kantamaan kortemme kekoon erilaisissa ympäristö- ja vesistötalkoissa? Osallistumme helposti erilaisiin haasteisiin ja tapahtumiin, jotka ovat hyvin näkyvillä sosiaalisessa mediassa, kuten maailman Earth Hour –tuntiin. Ehkä yhtenä syynä suureen nuorten osallistujamäärään näissä tapahtumissa on se, että kaverit näkevät, mihin osallistut. Ja samalla voimme innostaa kavereitamme osallistumaan. Voisiko mahdollisesti tällainen sosiaalinen media erilaisine kotisivuineen ja tapahtumakutsuineen olla yksi keino koukuttaa nuoria mukaan vesistökunnostustalkoisiin?

Miten me nuoret saamme rohkaistua itsemme mukaan talkoisiin? Täytyisikö eri vesistökunnostuskohteille hankkia julkisuudesta tuttu kummihenkilö, joka omalla sivustollaan kertoisi avoimesti vesistökunnostuksesta ja innostaisi yhä useampia ihmisiä liittymään mukaan talkoisiin? Vai pitäisikö esimerkiksi ammattioppilaitoksissa ja yliopistoissa mainostaa näitä vesistökunnostushankkeita ja innostaa opiskelijoita mukaan? Olisiko YouTube-kanava se oikea kanava? Vaihtoehtoja vesistökunnostushankkeiden mainostamiseen ja niistä tiedottamiseen on paljon, mutta vielä pitäisi keksiä se kanava, joka toimisi parhaiten. Onneksi tällä hetkellä vanhemmat ihmiset kunnostavat vesistöjä mielellään, mutta jossain vaiheessa meidän tämän päivän nuorten tulee tarttua ohjaksiin. Miksi emme siis osallistuisi vesistönkunnostustalkoisiin jo nyt ja kartoittaisi tietoa, jota voisimme puolestaan myöhempinä vuosina siirtää nuoremmille sukupolville? 

Aija Sarajärvi, 3. vuoden agrologiopiskelija

Mitä väliä osaamistavoitteilla?

amok Kirjoittanut Amok   blogissa Amokin aakkoset
Julkaistu 21.10.2016, klo 16:02

Osaamistavoitteet raamittavat osaamisperusteista koulutusta. Ne kertovat mitä pitää osata, kun taas arviointikriteerit kertovat osaamisen laadusta eli miten pitää osata. Hyvässä osaamistavoitteessa kuvataan konkreettisesti asioita, jotka opiskelijat osaavat opintojakson (tai tutkinnon osan, kurssin) lopussa. Usein nämä tavoitteet esitellään lyhyesti opintojakson alussa, eikä niihin välttämättä palata opiskelijoiden kanssa.

Osaamistavoitteiden äärelle tulee pysähtyä opintojakson alussa. Niiden ymmärtäminen on tärkeä osa oppimisen käynnistymistä: mitä tavoitteet käytännön tasolla tarkoittavat, onko minulla mahdollisesti jo hankittuna opintojaksolla vaadittavaa osaamista. Opiskelijat perehtyvät esimerkiksi pienryhmissä osaamistavoitteisiin ja kirjaavat lopuksi arvionsa oman osaamisensa tämän hetkisestä tasosta HOPS-lomakkeeseen. Opettajan antamalla ohjauksella on perehtymisen aikana tärkeä merkitys, jotta opiskelijat ymmärtävät mihin opintojaksossa konkreettisesti tähdätään.

Mitä väliä osaamistavoitteilla?

Mikäli opiskelijalla on hankittua osaamista, hän osoittaa sen erilaisin dokumentein sekä tehtävin ja saa tunnustuksen opintopisteinä. Jos osaamista ei ole riittävästi, sitä kehitetään opiskelemalla. Osaamistavoitteilla on väliä, kun niitä hyödynnetään monipuolisesti. Opintojakson alussa opiskelija oppii ymmärtämään oman osaamisensa tason suhteessa tavoiteltavaan osaamiseen. Opintojakson aikana opiskelijaa ohjataan havainnoimaan osaamisensa kehittymistä suhteessa osaamistavoitteisiin. Lopuksi osaamiselle annetaan virallinen tunnustus osaamistavoitteiden saavuttamisen mukaan.

Osaamisperusteisissa opinnoissa osaamistavoitteita hyödynnetään osaamisen kehittymisen arvioinnissa koko ajan. Muutos aiempaan on suuri. Koulutuksessa ei oikeastaan enää ole kyse niinkään opintojen suorittamisesta, vaan ennemminkin oppimisprosessista, joka koostuu jatkuvasta opiskelijan osaamisen arvioinnin, kehittämisen ja osoittamisen ketjusta. Laajemmin ajatellen tällaisena toteutettu koulutus luo perustan yksilöllisille osaamisen kehittämisen poluille henkilökohtaisen suunnitelman (HOPS) mukaan.

Esa Virkkula
AMOKin Yliopettaja

Ekosysteemi ei synny hetkessä

spuolakk Kirjoittanut SimLab   blogissa Oamk SimLab
Julkaistu 20.10.2016, klo 17:01


Keskiviikkona 19.10. pidetyssä OuluHealth ekosysteemipäivässä oli yli sata osallistujaa pohtimassa tietoturvaan liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä sekä vaihtamassa aktiivisesti ajatuksia OysTest labissa päivän päätteeksi järjestetyssä DemoDate tapahtumassa. Päivä oli inspiroiva ja onnistunut. Tilaisuuden aikana mietin hiljaa mielessäni, että Oulu on mennyt jälleen askeleen eteenpäin terveysteknologian yhteiskehittämisen edistämisessä. Erityisenä huomiona havaitsin kuitenkin, että terveysalan ammattilaisia tilaisuuteen oli ehtinyt muilta kiireiltään varsin vähän.

Tätä kirjoittaessani katse suuntautuu työpöydän reunalla olevaan, kalusteisiin jo aikaa sitten sulautuneeseen ja ajan patinoimaan pahvilaatikkoon, jonka kyljessä lukee "älä heitä roskikseen". Siinä se on ollut, hämmästyttävät lähes 20 vuotta . Laatikko on vuosien aikana hotkaissut sisäänsä ison palasen Oulun seudun Terveysteknologian toimialan historiaa - lehtiartikkeleita, hankekuvauksia ja yritysten esitteitä.

Sieltä löytyy tietoa muunmuassa Oulun seudun hyvinvointiklusteri hankkeesta, jota toteutettiin yhteistyössä silloisen Stakesin kanssa 1990 luvun loppupuolella. Siinä nähtiin tärkeänä, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän tulisi oppia tilaamaan tavoitteiden mukaisia tutkimuksellisia ja teknologisia ratkaisuja sekä oppia ottamaan olemassa olevan teknologian hyödyt tehokkaasti käyttöön. Sosiaali- ja terveydenhuollon teknologisia ratkaisuja tuottavan teollisuuden tuli hankkeen mukaan taas oppia käyttämään suomalaista järjestelmää hyväkseen kehittäessään tuotteita maailmanmarkkinoille. Teknologian yhteiskunnallista laatua pidettiin tärkeänä.

Oulun seudun osaamiskeskuksen toimesta perustettu Center for Wellness Technology 1996 esite pisti silmään seuraavaksi. CWT:n painopisteenä oli terveydenhuoltoon liittyvien uusimpien menetelmien ja sovellusten tieteellinen tutkimus, kehitys ja arviointi sekä saavutetun asiantuntemuksen ja osaamisen siirtäminen suomalaisen teollisuuden käyttöön, tavoitteena nopeuttaa tuotteiden kaupallistamista. Oulun seudun osaamiskeskusohjelman Wellness Forumin tavoitteena oli tuolloin vastaavasti edistää alueen hyvinvointiliiketoimintaa.

Oululaisvetoisesta iWell Hyvinvointi- ja terveysteknologiaohjelmasta vuosina 2000-2003 löytyy myös tietoa tuosta laatikosta. Ohjelma oli Tekesin ensimmäinen erityinen panostus terveys- ja hyvinvointialan teknologioiden kehittämiseen. Ohjelman painopiste oli erityisesti itsenäisen suoriutumisen ja omaehtoisen terveydenhoidon teemoissa.

Oulun Kasvusopimus 2002-2006, kvanttihypyksikin kutsuttua suurta ohjelmakokonaisuutta koskettava raportti tarttui käsiini myös. Hyvinvointiklusteri oli yhtenä huipputekniikan alana tässä mukana. Suurena haasteena nähtiin teknologian ja osaamisen joustava, nopea siirtäminen tietoteollisuudesta hyvinvointiteollisuuteen. Ohjelmistojen kehittäminen nähtiin merkittävänä painoalana jo tuolloin. Kontinkangas edelleen nostettiin esille ainutlaatuisena tutkimuksen, koulutuksen, palveluiden ja yritysten keskittymänä. Yhtenä toimenpiteenä hyvinvointiklusteri osiossa oli Wellness-Instituutin perustaminen 2006 mennessä, johon Wellness Forumin aktiviteetit sittemmin  sulautuivat.

Laatikossa on myös lukuisia kellastuneita lehtileikkeitä innovaatioista, yhteiskehittämisen haasteista, lehtijuttuja yrityksistä ja toimialan työpaikka sekä koulutusilmoituksia. Oulussa oli innovatiivisia edelläkävijä yrityksiä pohtimassa mobiileja telelääketieteen ratkaisuja jo 2000 luvun taitteessa. Kuvapuhelimia ikääntyneiden itsenäisen elämän mahdollistamiseksi, omatoimisia verenpaineen hallintajärjestelmiä, hyvinvointirannekkeita ja biosignaalien mittalaitteita. Oulu on aina jaksanut kantaa vastuuta terveysteknologian innovaatiotoiminnasta omalta osaltaan. Siitä tuo historiamme kertoo.

On ollut hienoa olla mukana OuluHealth konseptia kehittämässä yhdessä eri osapuolten kanssa. Mukava on ollut huomata, että Oulu on pystynyt hyödyntämään jo pitkään ja asteittain kehittynyttä potentiaaliaan tämän tärkeän toimialan edistämiseksi. Viime vuosina toimialalle tulleet saattavat kuitenkin helposti ajatella, että olemme ihan uusien asioiden kanssa tekemisissä täällä Oulussa OuluHealth konseptimme kanssa. On hyvä kuitenkin muistaa, että taustalla nykyisyydelle on pitkä historia ja lukuisten osaavien henkilöiden arvokas työpanos vuosien varrella. Roomaa ei päivässä rakennettu eivätkä tällaiset ekosysteemitkään synny hetkessä. Terveysalan ammattilaisten mukana olemista tulisi vahvistaa ekosysteemeissä, joten kehittämistä riittää jatkossakin muun muassa tämän asian edistämiseksi.

Terhi Holappa, FM, TtM

Terveysteknologian lehtori

Oamk Informaatioteknologia

Yritykset heittävät haasteita International Business Strategyn kurssilla

liike Kirjoittanut Liikkeessä   blogissa Liikkeessä
Julkaistu 20.10.2016, klo 12:13

 

Aloitimme toisen vuoden ensimmäisessä jaksossa International Business Strategy -kurssin Tomi Huhtamäen johdolla. Kurssilla meillä on ollut vierailijoita erilaisista yrityksistä, eri aloilta sekä alueilta. Suurin osa yrityksistä on paikallisia, mutta saimme vierailijoita myös Norjasta ja Portugalista asti.  

Ensimmäinen vierailijamme saapui toisen viikon aikana. CaddieOn -nimisen yrityksen toimitusjohtaja, Tuomo Lalli, tuli esittelemään Juha Pikkaraisen kanssa kehittelemänsä laitteen, joka auttaa pelaamaan golfia paremmin ja tekee siitä entistä hauskempaa. Tiivistettynä, CaddieOnin mailatunniste ja rannelaite auttavat pelaajia seuraamaan koko peliä automaattisesti. Tämä opastaa parempiin tuloksiin ja auttaa kehittymään lajissa.  

Täysin erilaiselta osa-alueelta saimme vierailijoiksemme kaksi yritystä, jotka keskittyvät lapsiin ja heidän tarpeisiinsa; Otometri ja Qridi yritykset. Otometrin toimitusjohtaja, Manne Hannula, tuli kolmantena vierailijana ja antoi meidän kokeilla heidän kehittämäänsä laitetta, joka auttaa tunnistamaan korvatulehduksen ja vähentää tarpeettomia antibioottien käyttöä sekä lääkärikäyntejä. Otometrin haaste meille oli markkinointisuunnitelman kehittäminen kansainvälisille markkinoille ja mahdollisten yhteistyökumppanien määritteleminen opiskelijoiden tuntemista maista. Qridi sen sijaan on arviointiväline opettajien iloksi ja oppilaiden hyödyksi. Toni Eskola esitteli meille heidän haasteensa, joka oli markkinatutkimuksen tekeminen potentiaalisista maista ja niiden markkinoista, sekä vertailla ja analysoida niitä.  

Viimeiset haasteiden heittäjät olivat asiakaspalveluun keskittyviä yrityksiä. Mikko Lietsalmi tuli esitelmään Oikian -yrityksen, joka tarjoaa reaaliaikaisen mobiilimarkkinointisovelluksen. Sovellus hyödyntää laitteen sijaintitietoja ja välittää olennaista sisällystä käyttäjälle juuri oikeaan aikaan ja paikkaan. Se mahdollistaa asiakkaan sitoutumisen ja kasvattaa ostopäätöksen todennäköisyyttä. Heidän seuraava siirtonsa on laajentaminen Espanjaan ja Etelä-Eurooppaan, johon he tarvitsivat opiskelijoiden apua ja tietämystä. Dorent -yrityksen toimitusjohtaja, Olli-Ville Rounaja, tuli esittelemään yrityksen, joka tarjoaa online-sovelluksen kuntosaleille asiakkaiden tavoittamiseksi. He haluavat muuttaa tavan, jolla ihmiset tilaavat palveluja ja heidän ratkaisunsa on tarjota jäsenyys joustavilla ehdoilla.  

BusinessOulu tekee koulumme kanssa monenlaisia yhteistöitä ja heidän Norjasta kotoisin oleva vientikoordinaattori, Maja Terning, tuli vierailemaan kurssillemme kertoakseen Pohjoisten kaupunkien välisestä yhteistyöstä, esimerkiksi Oulun ja Tromssan välillä. Kaasun ja öljyn etsintä ja tuottaminen on siirtynyt Norjan pohjoisosiin, minkä seurauksena skandinaavisten yritysten kiinnostus on herännyt ja yhteistyö kasvanut. Esimerkkinä tällaisesta yhteistyöstä hän mainitsi Nordic Business Support- projektin Pohjois-Suomen, - Ruotsin, - Norjan välillä.  

Viimeisempänä muttei vähäisempänä oli vuorossa esitelmä Bio Boards -yrityksestä. Ryhmä portugalilaisia nuoria miehiä ajoivat läpi Euroopan kylmään Ouluun saakka mainostaakseen ympäristöystävällistä liikeideaansa. Yritys valmistaa surffi- ja skeittilautoja raaka-aineista, joilla on alhainen ympäristövaikutus, esimerkiksi kierrätetyistä viinipullojen korkeista. Laudat on valmistettu Portugalissa paikallisista raaka-aineista, käsityönä. Jokaisesta myydystä laudasta he istuttavat uuden korkkipuun. Kurssimme opettaja Tomi kuuli yrityksestä erään kurssimme opiskelijan kautta, joka on myös kotoisin Portugalista. Jo ensimmäisestä hetkestä lähtien opettajamme oli innostunut heidän tapaamisestaan ja kuulemaan lisää ainutlaatuisesta liikeideasta. Vaikuttavinta ryhmän toimintatavassa oli heidän strategiansa kansainvälisten markkinoiden valtaamiseksi, joka toteutetaan Euro Tourin muodossa matkustaen yli kahteenkymmeneen eri maahan ja niiden nähtävyyksiin. Kaupungeissa rullaten he esittelevät tuotteitaan ja brändiään, sekä keräävät näkyvyyttä erityisesti lajista kiinnostuneiden parissa. Näytille tuodut skeittilaudat olivat myös opettajan mieleen, eikä hän malttanut olla kokeilematta niitä - käytävällä rullatten tietysti.  

Tämänkaltaiset reaaliset yritykset ja heidän tarjoamansa haasteensa muodostavat mielenkiintoisen pohjan kurssillemme. Oppimisen kannalta tällaiset vierailijat ovat korvaamattomia ja todella hyödyllisiä. Kansainvälisen liiketalouden alalla pärjäämisen kannalta, oikeanlaisen strategian kehittäminen on tärkeää. Kattava tietämys eri maista ja heidän tavoistaan, esimerkiksi markkinasuunnitelmaa kehittäessä, on merkittävä etu ja hei muuten, mikä olisi parempi tapa oppia näistä kuin kansainvälisiltä opiskelijoiltamme ja heidän taustoistaan.

Nita Keskitalo & Laura Tytärniemi DIB15SP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 297 Seuraava »