« Jinan University, Guanzhou, ChinaI am proud of being educated in Finland »